Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Oferty pracy / konkursy »
Drukuj

Ogłoszenie konkursu na udzielanie przez lekarza porad specjalistycznych o profilu Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poznań, dnia 16.01.2018 r.
 
DYREKTOR ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 
W POZNANIU z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań
działając na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
I. PRZEDMIOT KONKURSU
Udzielanie przez lekarza porad specjalistycznych o profilu Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (kod CPV 85121283-0) 
 
II. OKRES, NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA 
Od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 23 stycznia 2018 roku. 
 
III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Formularz ofertowy oraz wzór umowy można otrzymać w Sekretariacie Dyrektora Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, parter, pokój nr 44, adres jak wyżej, w godzinach od 9:00 do 15:00, począwszy od momentu ogłoszenia konkursu (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzającymi posiadane kwalifikacje należy składać w Sekretariacie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, parter, pokój nr 44, adres jak wyżej, w godzinach od 9:00 do 15:00 (z wyłączeniem sobót,, niedziel i świąt), w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:
„Konkurs na udzielanie przez lekarza porad specjalistycznych o profilu Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ”. 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 (decyduje moment faktycznego złożenia oferty w Sekretariacie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). 
 
V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w Sekretariacie Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 
VI.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22 stycznia 2018 roku (do godz. 24.00). Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres jak wyżej oraz na stronie internetowej Szpitala: „orsk.ump.edu.pl”.
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło zakończenie konkursu.
 
VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyn.
 
IX. Oferentom przysługuje prawo do wniesienia protestów i odwołań, dotyczących ogłoszonego Konkursu, na zasadach wynikających z treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
 
Ogłoszenie w formacie PDF poniżej:
 
« poprzedni | następny »
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2018-01-16
Autor: Przemysław Daroszewski
Aktualizacja: 2018-01-16 12:44:36
Wizyt na stronie: 224