Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Oferty pracy / konkursy »
Drukuj

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ogłasza konkurs na stanowisko
 

Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
 
2. Stanowisko objęte konkursem:
Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
 
3. Wymagane kwalifikacje kandydata:
a) wykształcenie wyższe;
b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego; 
c) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
4. Dokumenty wymagane od kandydatów:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych; 
c) opisany przez kandydata dotychczasowy przebieg pracy zawodowej (CV);
d) dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego, w szczególności potwierdzające dorobek i dodatkowe kwalifikacje zawodowe kandydata oraz staż pracy (m.in. zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia od poprzednich pracodawców, opinie o pracowniku, listy polecające, dokumenty potwierdzające otrzymanie nagród, itp.); 
kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
e) syntetyczny opis wizji zarządzania Szpitalem (max. 3 strony formatu A4);
f) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
g) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 
5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:
Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 22.09.2017 roku:
a) listownie, na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań – decyduje data wpływu pisma do Uniwersytetu,
b) osobiście, do Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pok. nr 3 (parter) , od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.00.
Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a także adnotację: Konkurs na stanowisko Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
6. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala:
Informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego Szpitala będą udostępniane kandydatom do wglądu w siedzibie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Dziale Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pok. nr 3 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.00.
Informacje i dokumenty, o których jest mowa powyżej są udostępnianie wszystkim kandydatom na jednakowych zasadach i w jednakowym zakresie. 
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu, w jakim kandydat wnioskuje o udostępnienie dokumentów do wglądu, tel. 61 854 62 69, 61 854 62 73.
 
7. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Do 2.10.2017 roku.
 
8. O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani na piśmie.
« poprzedni | następny »
« wróć
Publikujący: Anna Kominek
Publikacja: 2017-09-08
Autor: Rektor Uniwersytetu Medycznego
Aktualizacja: 2017-09-08 14:19:31
Wizyt na stronie: 1485
Archiwum: [wersji strony: 1]