Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Oferty pracy / konkursy »
Drukuj

Unieważnienie konkursu na stanowisko Naczelna Pielęgniarka/Naczelny Pielęgniarz

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr 120/2017

Dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 13 września 2017r.

 

Działając na postawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Unieważniam postępowanie konkursowe na stanowisko naczelnej pielęgniarki w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ogłoszone w dniu 27 kwietnia 2017 r., ze względu na brak podania ogłoszenia o konkursie do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Szpitala, tj. poprzez wywieszenie ogłoszenia o konkursie na tablicy ogłoszeń, czym uniemożliwiono zapoznanie się z ogłoszeniem potencjalnym zainteresowanym, w szczególności zatrudnionym w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu osobom, posiadającym kwalifikacje niezbędne do pełnienia stanowiska naczelnej pielęgniarki.

 

§ 2

Zarządzenie doręcza się Przewodniczącej Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Pani mgr Teresie Kruczkowskiej.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stronie www.orsk.ump.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

20170913_ogloszenie_NP.pdf

 
 
 
 
 
Poznań dnia 05.07.2017 r.
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Na podstawie art. 49 ust 1 pkt 4 i art. 49 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz § 4 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz.182), zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2016, poz. 1957)
Dyrektor
Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/ 147, 61-545 Poznań
 
ogłasza konkurs na stanowisko:
 

Naczelna Pielęgniarka / Naczelny Pielęgniarz 

w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi
 
1. Kandydat na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/ Naczelnego Pielęgniarza w Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu powinien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 nr 151, poz. 896).
 
2. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć dokumenty wymienione w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012 poz.182) oraz w  § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2016, poz. 1957). Oryginały dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydat jest obowiązany przedłożyć Komisji Konkursowej podczas rozmowy konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/ Naczelnego Pielęgniarza w Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/ Naczelnego Pielęgniarza w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym 
im. Wiktora Degi UM w Poznaniu.
 
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, kandydat zgłaszający się do konkursu składa w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. do siedziby podmiotu leczniczego pod adresem:
 
Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/ 147, 61-545 Poznań 
 
Sekretariat Szpitala, parter, pokój 44 w godzinach od 9:00 do 15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt), w zamkniętych kopertach. W razie nadania przesyłki pocztą decyduje data nadania.
 
4. Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
 
"Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/ Naczelnego Pielęgniarza w Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego UM w Poznaniu"
 
 
5. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Szpitala, parter, pokój 44 w godzinach od 9:00 do15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 61 8310 331. 
 
6. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
7. Przewiduje się, że rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 30 dni licząc od końcowej daty do złożenia ofert.

 

Plik w wersji PDF do pobrania poniżej:

 20170705_ogloszenie_NP.pdf 


« poprzedni | następny »
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2017-09-13
Autor: Łukasz Kubaszewski
Aktualizacja: 2017-09-13 12:22:26
Wizyt na stronie: 395
Archiwum: [wersji strony: 2]