Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw »
Drukuj

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej.
 3. Szpital jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 4. Składnica Akt Szpitala udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Upoważnienie może być udzielone w formie pisemnej lub ustnej.
 5. Składnica Akt udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż 30 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Realizując przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w zakresie umożliwienia pacjentom dostępu do danych osobowych dotyczących ich stanu zdrowia, podlegających przetwarzaniu, Szpital bezpłatnie, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku, udostępnia pierwszą kopię dokumentacji medycznej. Wniosek można złożyć na piśmie, drogą elektroniczną oraz w formie ustnej.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.
 2. Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.
 3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Na informatycznym nośniku danych.

 

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

 

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej do pobrania poniżej:

 

 Wzór wniosku_o pierwsze_udostepnienie_dokumentacji_medycznej.pdf

 Wzór wniosku_o drugie i kolejne_udostepnienie_dokumentacji_medycznej.pdf

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy, Szpital nie pobiera opłat. Za każde kolejne udostępnienie Szpital pobiera opłatę w wysokości:

 

 1. Jedna strona kopii dokumentacji medycznej - 0,30zł
 2. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 9,00zł
 3. Jdostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,80zł

 

 Cennik dostepny tutaj.pdf

 

 

Składnica Akt jest czynna codziennie w dni powszednie, w godz. 07:00 – 14:35.

 

 

Składnica Akt Szpitala przechowuje, z ustawowego obowiązku, dokumentację medyczną przez okres dwudziestu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 

 1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 3. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 

 

Składnica Akt Szpitala dysponuje ponadto bogatym zbiorem niemal dwustu tysięcy znacznie starszych pochodzeniem historii chorób, najstarsza zaś zachowana dokumentacja medyczna sięga swymi początkami połowy lat czterdziestych ubiegłego stulecia.

 

 

Przygotowane na podstawie:

 

RODO - Ogólne rozporządze o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) 

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.  1000)

Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069 z późn. zm.)

« poprzedni | następny »
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2013-01-09
Autor: Piotr Nowakowski
Aktualizacja: 2018-06-05 13:18:52
Wizyt na stronie: 16453
Archiwum: [wersji strony: 52]